Słownik
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #1

Domenico Fontana

(ur. 1543 w Melide – zm. 1607 w Neapolu)

Wybitny architekt włoski późnego renesansu i wczesnego baroku, uznawany za ojca nowożytnej urbanistyki. Architektury uczył się w Rzymie, gdzie przybył w 1563 roku, i tu powstały jego najważniejsze dzieła. Jego talent i umiejętności zwróciły uwagę kardynała Montalto – późniejszego papieża Sykstusa V. Na jego polecenie Fontana zbudował kaplicę na planie krzyża greckiego w bazylice Santa Maria Maggiore (1584), później zwaną Kaplicą Sykstyńską.

Kiedy w 1585 roku kardynał Montalto zasiadł na tronie św. Piotra jako Sykstus V, nie zapomniał o swoim protegowanym, mianował go papieskim architektem i powierzył mu pieczę nad budowaną od kilku dziesięcioleci bazyliką św. Piotra. Fontana ukończył budowę kopuły świątyni wg projektu Michała Anioła i zwieńczył ją latarnią (1588-90). W tym dziele współpracował z inną, architektoniczną osobowością epoki - Giacomo Della Porta.

Na polecenie papieża Fontana uporządkował układ urbanistyczny Rzymu – m.in. zastosował promienisty układ ulic, prowadzących z bazyliki Santa Maria Maggiore ku innym, ważnym kościołom. Na ulicach tych ustawił monumentalne, starożytne kolumny i obeliski, które stanowiły swoiste drogowskazy dla pielgrzymów i ułatwiały im orientację w mieście. Prowadził też prace w bazylice św. Jana na Lateranie, gdzie wykonał jedną z fasad. Inne, ważne rzymskie budowle Fontany to pałac Laterański, wzniesiony na gruzach dawniejszej, średniowiecznej budowli, schody kościoła Santa Trinita dei Monti, gmach Biblioteki Watykańskiej (1587-90) i rozbudowa pałacu na Kwirynale, a także liczne fontanny, akwedukt Acqua Felice (1587) i prace urbanistyczne na terenie miasta.

Klemens VIII, następca Sykstusa V na tronie św. Piotra, nie był miłośnikiem stylu Fontany i zwolnił go ze stanowiska architekta bazyliki św. Piotra. Fontana wyjechał z Rzymu i osiadł w Neapolu, gdzie wybudował m.in. pałac królewski (Palazzo Reale, 1600-1602).

UDOSTĘPNIJ: